Vattenrätt

Vattenrätten är en av våra äldsta miljölagstiftningar, och lagstiftning om vatten-reglering går så långt tillbaka som till i slutet på 1880-talet. Den första vattenlagen kom 1918 och flera av bestämmelserna i den lagen är fortfarande tillämpliga på de vattenanläggningar som uppfördes då. Sedan 1999 regleras vattenrätten i miljöbalken.

Vattenverksamhet är bl a bortledning av grundvatten för exempelvis kommunal vattenförsörjning, bevattning eller för utvinning av värme och kyla. Vattenverksamhet är också allt byggande i vattenområde, dämning och omläggning av vattendrag samt markavvattning. Huvudregeln är att man skall ha tillstånd för att få bedriva vattenverksamhet, och tillstånd till detta söks hos Mark- och miljödomstolen.

Vattenlagstiftningen är mycket komplex till skillnad från många andra delar av miljörätten och kräver stor erfarenhet och tekniskt kunnande. Advokat Magnus Berg är en av Sveriges mest erfarna vattenrättsadvokater med över 500 vattenmål bakom sig. 

Kontaktperson: Magnus Berg

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev