Miljörätt

Miljörätt är ett brett och ständigt växande område som påverkar de flesta företag, kommuner och statliga verk. I nästan all etableringslagstiftning hänvisas det till miljöbalken eller förordningar meddelade med stöd av balken. Det innebär att i princip all användning av mark och vatten, från minsta lantbruk till anläggandet av industrier och infrastruktur, berörs av miljörätten. Detta kan ske både direkt, innebärande att viss verksamhet kräver tillstånd eller dispens enligt miljöbalken för att överhuvudtaget få bedrivas, eller indirekt på så sätt att kommuner och andra måste beakta miljöbalkens regler vid sin planering och planläggning. Sveriges medlemskap i EU har också på ett markant sätt ökat lagstiftningstakten, och de regler som gällde för några år sedan kan idag vara helt ändrade.

På Nordic Law jobbar vi dagligen med alla frågor inom miljörätten med särskild inriktning på vattenmål och tillståndsfrågor. Vi har mer än 25 års erfarenhet som advokater och från myndigheter och domstol.

Kontaktpersoner: Magnus Berg och Pia Bosdotter Olson

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev