Bolagsrätt

Bolagsrätten är en viktig del av affärsjuridiken. Så gott som alla Nordic Laws klienter stöter förr eller senare på frågor som rör bolagsrätt. Det innebär att Nordic Laws klienter får kvalificerad rådgivning i bolagsrättsliga frågor baserad på en bred och lång erfarenhet hos våra jurister.

Nordic Law har biträtt klienter vid flera börsnoteringar, nyemissioner, förvärv genom apportemissioner och fusioner. Genom vårt nätverk, som bygger på personliga relationer, kan vi säkerställa att nationella eller internationella bolagsrättsliga ärenden hanteras effektivt. Vi har även lång erfarenhet av att biträda utländska klienter med förståelsen för och tillämpningen av svensk bolagsrätt. 

Ärenden som Nordic Law regelbundet hanterar för klienter är bildande av bolag, aktieägaravtal, kapitalanskaffning, generationsskiften och företagsöverlåtelser. Vi anlitas regelbundet som ordförande, sekreterare eller ombud för aktieägare i samband med bolagsstämmor. Några av våra klienter har även överlåtit åt oss att vara sekreterare i bolagens styrelser. 

Kontaktpersoner: Anders Kinntorph och Patrick Andersson

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev