Arbetsrätt

Arbetsrätten är snårig och innefattar en rad lagar som en arbetsgivare måste hålla reda på. Nordic Law har lång erfarenhet av att hantera samtliga arbetsrättsliga frågor hos företag. Våra klienter består av såväl svenska som utländska arbetsgivare och arbetsmarknadsorganisationer, men vi bistår även privatpersoner i viss utsträckning.

Vi hanterar alla typer av arbetsrättsliga ärenden:
• frågor i samband med företagsöverlåtelser
• outsourcing
• anställningsavtal, personalhandböcker och interna riktlinjer
• integritetsfrågor
• VD-avtal och incitamentprogram
• avsked/uppsägning på grund av personliga skäl
• uppsägning i samband med övertalighet och andra arbetsbristsituationer 
• arbetstvister, brott mot lagen om skydd för företagshemligheter och brott mot lojalitetsplikten

Kontaktperson: Anders Kinntorph

Client Access Area

Spetskompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev