Nya regler för vattenkraft 2019

Den 1 januari 2019 trädde vissa förändringar i miljöbalken i kraft. Dessa har betydelse för den som bedriver verksamhet vid vattenkraftverk och tillhörande regleringsdammar. Syftet med lagändringarna är att vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor och att säkerställa en effektiv nationell tillgång till vattenkraftsel. De miljöförbättrande åtgärder som kan komma ifråga är exempelvis ekologiskt anpassade flöden, minimitappning till naturfåror och anläggningar som gör att fiskar kan passera dammar och kraftverk på ett säkert sätt.

Nationell Plan
För att modernisera miljövillkoren på ett systematiskt sätt upprättas en nationell plan. Planen kommer att innehålla en avvägning mellan behovet av åtgärder för att förbättra vattenmiljön och behovet av en effektiv nationell tillgång till vattenkraftsel. Planen ska upprättas av Havs- och vattenmyndigheten, Energi-myndigheten och Svenska Kraftnät och kommer sedan att beslutas av regeringen. I planen kommer det att anges vilket år ett visst avrinningsområde ska genomgå prövning för moderna miljövillkor.

Finansiering
För de vattenkraftsägare som är med i den nationella planen finns möjlighet att söka finansiering från en s k branschfinansierad fond. För att omfattas av den nationella planen och för möjligheten att söka finansiering ur fonden krävs det att verksamhetsutövaren gör en anmälan till Länsstyrelsen.
Senast den 1 juli 2019 ska ägare till vattenkraftverken anmäla sig till den nationella planen. Detta görs hos länsstyrelsen företrädelsevis via den e-tjänst som kommer att finnas på plats.

Resten av nyhetsbrevet som Nordic Law skickat ut finns att läsa här.