Nyhetsbrev november 2018

Vattenmiljö och vattenkraft, ny lagstiftning

Vid kommande årsskifte träder ny lagstiftning ikraft rörande vattenverksamhet. Lagstiftningen har sin grund i den breda energipolitiska överenskommelse som träffades sommaren 2016. Överenskommelsen innebär att vattenkraften i Sverige ska ha moderna miljövillkor. I överenskommelsen betonas vattenkraftens betydelse för rikets energiförsörjning och det framhålls att regelverket för omprövning ska utformas så att det inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande för verksamhetsutövaren. Det nya regelverket berör i hög grad den småskaliga vattenkraften i landet och innebär att alla vattenkraftsanläggningar förr eller senare ska genomgå en omprövning.

Den nya lagstiftningen innehåller en rad nyheter jämfört med dagens prövningsförfarande. Den så kallade båtnadsregeln tas bort liksom den särskilda bestämmelsen om lagligförklaring av befintliga vattenanläggningar. Av särskilt intresse för den småskaliga vattenverksamheten är att skyldigheten att betala motparternas rättegångskostnader i samband med prövningen också tas bort.

I syfte att optimera de åtgärder som ska göras för att förbättra vattenmiljön ska det tas fram en nationell plan. Planen ska bygga på ett helhetsperspektiv där behovet av förbättringar av vattenmiljön vägs mot behovet av vattenkraftsel. Av planen ska framgå i vilken ordning prövningen av verksamheter ska prioriteras och när prövningen ska ha påbörjats. Framtida omprövningar ska ske på verksamhetsutövarens initiativ. Fram till dess att tiden enligt den nationella planen är inne för prövning av en viss befintlig anläggning har verksamhetsutövaren som huvudregel emellertid rätt att fortsatt driva sin verksamhet om den drivs med stöd av urminnes hävd eller motsvarande äldre rättighet.

För mer information om den nya lagstiftningen hänvisar vi till advokaterna Magnus Berg och Pia Bosdotter Olson. 

Nya regler vid e-handel - geoblockering

Den 3 december 2018 träder nya regler om s k geoblockering i kraft. Reglerna innebär ett förbud mot att diskriminera den som köper varor eller tjänster inom EU på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsställe. Reglerna gäller inte enbart e-handel utan omfattar även annan form av försäljning såväl till konsument och företag.

Reglerna innebär bland annat att

-  kunder inte utan att de lämnat sitt samtycke får omdirigeras till andra webbsidor eller nekas åtkomst till vissa webbsidor,
-  säljande part inte får tillämpa olika allmänna villkor för varor eller tjänster för olika kunder,
-  tjänster som levereras elektroniskt ska erbjudas alla kunder till samma allmänna villkor,
- i princip alla former av betalningar från annat EU-land måste accepteras om det sker genom överföring, direktbetalning eller betalning med någon av de vanliga formerna av betalkort,
-  köp av tjänster på en fysisk plats ska erbjudas alla kunder till samma allmänna villkor och
-  betalningsvillkoren får inte vara diskriminerande.

Förbudet innebär dock inte att säljande part måste tillämpa samma prissättning inom EU. Olika priser kan tillämpas för samma produkt på olika webbsidor eller i butiker i olika länder, men kunder från andra EU-länder måste ges tillgång till förekommande erbjudanden på ett icke-diskriminerande sätt. Förbudet innebär heller inte att företag är skyldiga att leverera varor och tjänster inom hela EU, utan det är upp till kunden att lösa själva upphämtnings-/transportfrågan.

Ett viktigt undantag är att reglerna inte omfattar individuellt förhandlade avtal och avtal som innebär att något köps in för vidareförsäljning. Vidare undantas vissa typer av tjänster, exempelvis finansiella tjänster och audiovisuella tjänster.

Ett företag som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till 5 miljoner kronor, dock maximalt 10 procent av sin omsättning. Strängare påföljder kan följa av nationella regler i andra EU-länder.

Nytt system för tullbeslut
 
Med anledning av den nya tullagstiftningen som infördes 2016 kommer nu tillståndshantering och all kommunikation mellan företag och tullmyndigheter i EU att ske digitalt. Detta innebär att alla Tullverkets tillstånd flyttas över från det nationella registret till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut (Customs Decisions Sytem, CDS) där du ansöker om, återkallar och ändrar tillstånd. När systemet nu är igång kommer de tillstånd som hanteras i systemet successivt att flyttas över.

Välkommen tillbaka Johanna!

Vi är väldigt glada att kunna hälsa Johanna Henriksson välkommen tillbaka till Nordic Law efter avlagd juristexamen vid Lunds universitet. Vi vill även passa på att gratulera Johanna, som med sin examensuppsats ”Miljökrav i offentlig upphandling – en analys av rättsliga och praktiska hinder” nyligen vunnit advokatbyrån Foyens uppsatsstipendium för bästa uppsats inom miljörätt 2018. Johanna började på vårt Malmökontor den 1 november 2018 och kommer främst att arbeta tillsammans med advokaterna Magnus Berg och Pia Bosdotter Olson.