Nyhetsbrev mars

Återförsäljaravtal – nytt rättsfall från Högsta domstolen

För alla som är involverade i återförsäljaravtal är det viktigt att känna till att i Sverige finns ingen lag som reglerar återförsäljaravtal. Mot denna bakgrund blir parternas återförsäljaravtal mycket mer betydelsefullt än i andra avtalsrelationer som är reglerade i lag (t ex vid handelsagentur eller kommission). Ett tydligt exempel på vikten av att parterna tar fram ett väl genomarbetat återförsäljaravtal är ett nytt rättsfall från Högsta domstolen (dom i mål nr T 85-17 meddelad den 14 februari 2018).

Målet kan sammanfattas enligt följande. En återförsäljare sades av en leverantör upp efter drygt 20 år som ensamåterförsäljare av traktorer i ett län. Parterna hade inte avtalat om vare sig uppsägningstid eller avgångsvederlag. Fråga uppkom om den av leverantören tillämpade uppsägningstiden om sex månader skulle gälla och om avgångsvederlag skulle utgå till återförsäljaren. Återförsäljaren hade strax före uppsägningen gjort stora investeringar i en ny anläggning för försäljning av traktorerna.

Återförsäljaren hävdade att uppsägningstiden borde ha varit längre än sex månader, i första hand 36 månader, och krävde ersättning för bortfall av täckningsbidrag för en sådan uppsägningstid. Återförsäljaren krävde också avgångsvederlag i form av goodwill för den upparbetade kundkretsen. 

I sin dom slog Högsta domstolen fast att i ett långvarigt återförsäljaravtal, utan villkor om uppsägningstid, är utgångspunkten att återförsäljaren har rätt till en uppsägningstid om sex månader. När det gällde frågan om avgångsvederlag uttalade domstolen att en sådan rätt föreligger endast i situationer där det finns ett särskilt starkt skyddsbehov för återförsäljaren.

I det här fallet ansåg Högsta domstolen att det inte fanns anledning att frångå utgångspunkten om sex månaders uppsägningstid. När det gäller rätten till avgångsvederlag var omständigheterna inte sådana att det förelåg rätt till avgångsvederlag. Återförsäljaren tillerkändes dock visst skadestånd i anledning av avtalsbrott från leverantörens sida under uppsägningstiden.

Detta rättsfall visar återigen betydelsen av att vid långvariga återförsäljaravtal – särskilt avtal som kräver omfattande investeringar av återförsäljaren – noggrant reglera villkoren för uppsägning och om återförsäljaren ska ha rätt till någon form av ersättning för investeringar eller upparbetad goodwill. Vi på Nordic Law har lång och bred erfarenhet av att förhandla och skriva återförsäljaravtal och bistår er gärna i dessa frågor.

International Jurists – vårt internationella nätverk

Nordic Law är sedan 2013 medlem i International Jurists. International Jurists är ett globalt nätverk av oberoende advokatbyråer. Nätverket grundades 1992 och består i dag av advokatbyråer i 30 olika länder med sammanlagt drygt 1 200 anställda.

En av grundstenarna i International Jurists är att det bygger på personliga relationer mellan företrädare för advokatbyråer som har erfarenhet av att tidigare ha arbetat med varandra i internationella frågor. Det innebär att varje advokatbyrå i International Jurists måste rekommenderas av en befintlig medlem och genomgå en särskild granskning (s k site inspection) innan byrån kan väljas in som medlem.

Medlemmar i International Jurists har – förutom löpande kontakt i pågående uppdrag – månatliga avstämningar för genomgång av frågor som bl.a. rör ny lagstiftning/praxis, organisatoriska frågor, kvalitets- och servicenivåer. Kulmen på medlemmarnas löpande kontakter är International Jurists årsmöte som pågår under 3 dagar och arrangeras av någon av medlemmarna. I september i år ska International Jurists årsmöte hållas i Buenos Aires, Argentina. Årsmötena är viktiga händelser som ger oss möjlighet att fortsätta stärka banden mellan advokatbyråerna, utvärdera de uppdrag vi har arbetat tillsammans med under det senaste året och diskutera hur vårt internationella samarbete kan utvecklas ytterligare.

För oss på Nordic Law är medlemmarna i International Jurists en ovärderlig resurs som ger oss möjlighet att snabbt kunna erbjuda våra klienter kvalificerad juridisk rådgivning i 30 olika länder. Tack vare vår personliga kontakt med övriga medlemmar vet vi också att våra klienter är i trygga händer när de biträds av en annan medlem i International Jurists.

Ny lag om skydd för företagshemligheter

De anställdas kunskaper blir en större tillgång i allt fler verksamheter, medan de materiella tillgångarnas betydelse minskar. Behovet av att skydda företagets kunskaper ökar därmed eftersom ett starkt skydd för företagshemligheter är en förutsättning för att företaget ska kunna hävda sig.
Den nya lagen, som föreslås träda i kraft den 9 juni 2018, ger företagen ett bättre skydd, särskilt vad gäller de mindre aktörerna med små resurser. Lagen, som bygger på ett EU-direktiv, innebär bland annat att fler former av angrepp på företagshemligheter blir otillåtna och att de skadeståndssanktionerade situationerna blir fler. Lagen ger vidare utrymme för s k visselblåsning där det ställs krav på att företagen talar om för arbetstagarna vad som hålls hemligt. Ett återkommande bekymmer med lagstiftning kring företagshemligheter är frågan om vad som är kunskap hos den anställde och vad som är en företagshemlighet. I den nya lagen blir det mer tydligt att arbetstagarnas personliga kunskaper och färdigheter kan användas hos en ny arbetsgivare.
För det företag som i allt väsentligen är beroende av ett bra kunskapsskydd är det nödvändigt att orientera sig kring den nya lagstiftningen, informera medarbetarna om de nya reglerna och bolagets riktlinjer samt anpassa förekommande regleringar med de anställda. 

Nordic Law har biträtt Mentice AB vid förvärv i USA
 
Mentice AB har förvärvat Medical Simulation Corporations medicintekniska division. Förvärvet innebär att Mentice AB stärker sin närvaro i USA. Huvudansvarig rådgivare till Mentice AB var advokaten Anders Kinntorph. Mer information om transaktionen finns här.