Nyhetsbrev mars 2017

Nyligen har det kommit två rättsfall inom den allmänna avtalsrätten som rör ansvarsbegränsning i allmänna villkor respektive lojalitets- och klargörandeplikt i avtalsförhållanden. Vi anser att rättsfallen tar upp frågor som kan vara betydelsefulla att ha i åtanke i samband med framtagande av allmänna avtalsvillkor och vid ingående av avtal. Nedan följer därför en kort sammanfattning av rättsfallen.

Ansvarsbegränsning står sig mot konsument
I samband med en husförsäljning hade säljarna anlitat ett bolag för att genomföra en överlåtelsebesiktning. När köpet genomfördes övertog köparna säljarens rättigheter mot bolaget och besiktningsmannen. I bolagets avtal med säljaren fanns en hänvisning till bolagets allmänna villkor som innehöll en ansvarsbegränsning av skadestånd som kunde utgå till säljaren till 15 prisbasbelopp.

Efter köpet upptäcktes ett antal fel på huset som köparna ansåg att besiktningsmannen borde ha upptäckt vid ett fackmässigt utfört uppdrag. Köparna krävde bolaget på ett skadestånd om 1,9 miljoner kronor. Bolaget gjorde flera invändningar mot kravet och anförde även att bolagets villkor innehöll en begränsning av skadeståndsansvaret till högst 15 prisbasbelopp, motsvarande 636 000 kronor.

Tingsrätten fann att bolaget varit grovt vårdslöst och därför skulle inte ansvarsbegränsningen gälla när det rörde ett konsumentförhållande. Efter att domen överklagats av bolaget kom hovrätten fram till att ansvarsbegränsningen skulle stå sig eftersom bolagets agerande endast varit vårdslöst.

Efter köparnas överklagande har Högsta domstolen nu fastställt hovrättens dom. Av domskälen framgår att köparna genom att nöja sig med att ta över en av säljaren beställd och i dennes intresse utförd överlåtelsebesiktning i stället för att anlita en egen besiktningsman, inte gjort vad de hade kunnat göra för att undvika eller i vart fall minska den köparrisk som följer med riskfördelningen i Jordabalken. Högsta domstolen slår även fast att det klander som kan riktas mot besiktningsmannen ska bedömas i ljuset av att hans uppdragsgivare vid besiktningen var säljaren. Utifrån 36 § avtalslagen finner Högsta domstolen att det inte finns tillräckliga skäl för att jämka ansvarsbegränsningen, och att ansvarsbegränsningen till 15 prisbasbelopp därför ska gälla.

Stenungsunds kommun agerade illojalt
Stenungsunds kommun (Kommunen) hade under flera år hyrt in bussar från Nordia Buss AB (Nordia) för att användas vid kommunens utbildning av bussförare. Enligt Kommunen innebar avtalet att Nordia måste hålla tre bussar tillgängliga för kommunen, men att Kommunen samtidigt inte var skyldig att hyra mer än en buss av Nordia, vilket Kommunen även gjorde. Enligt Nordia skulle avtalet tolkas så att Kommunen under kontraktstiden var skyldig att täcka hela förarutbildningens behov genom hyra av bussar från Nordia.

Det aktuella avtalets ordalydelse ger enligt hovrätten inte något besked när det gäller om parterna avsett att Kommunen skulle vara skyldig att täcka hela förarutbildningens behov genom att hyra bussar från Nordia.

Av vittnesmål framgår det att Kommunen, inför att avtalet skulle förnyas, undersökte möjligheterna att själv köpa in två bussar för förarutbildningen. Kommunen upplyste inte Nordia om dessa planer inför att avtalet skulle förnyas och kort tid efter att avtalet förnyats köpte Kommunen in två bussar.

Hovrätten konstaterar att Kommunen under flera år före att avtalet förnyades hade tillgodosett utbildningens hela behov av bussar genom hyra från Nordia. Vidare anser hovrätten att Kommunen måste ha insett att Nordia utgick från att samarbetet skulle fortsätta på samma sätt. Mot denna bakgrund slår hovrätten fast att Kommunen hade en skyldighet att klargöra för Nordia att Kommunen ville frångå det tidigare partsbruket. Kommunens underlåtenhet att göra detta, samtidigt som man förberedde för inköpet av bussar och lät samarbetet med Nordia fortsätta som tidigare, strider enligt hovrättens mening klart mot den avtalsrättsliga lojalitets- och klargörandeplikten.

Att Kommunen på detta sätt brutit mot parternas avtal innebar att Kommunen blev skyldig att ersätta Nordia för skada på grund av avtalsbrottet, vilken uppgick till drygt 1 miljon kronor. 

International Jurists – vårt nätverk
Nordic Law är sedan flera år medlem i International Jurists (IJ). IJ är ett internationellt nätverk av mindre och medelstora advokatbyråer som samarbetar för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna ge sina klienter juridisk rådgivning i andra jurisdiktioner. Medlemmarna i IJ känner varandra personligen och har ett ständigt ett pågående utbyte av information och kunskap. Närmare information om IJ hittar du på www.internationaljurists.com.

Vårt kursutbud 2017
Under 2017 erbjuder vi ett flertal utbildningar inom affärsjuridik och mark- och miljörätt. Utbildningarna tillhandahålls främst i form av skräddarsydda utbildningar för företag och myndigheter. Några av de ämnen vi utbildar inom är agent- och återförsäljaravtal, inköpsjuridik, miljörätt samt vattenrätt och VA-rätt. Närmare information om våra utbildningar finner du här.